fbpx

KIDS MENU - $8

SPARE RIBS

...

HAMBURGER

HAMBURGER

$10.00

...

HAM & CHEESE

...

SHRIMP

SHRIMP

$11.00

...